Een afspraak maken? Hier vind u alle gegevens..

Bekken­zorg­cen­trum Buiter

Bekken­zorg­cen­trum Buiter
Zomerdijk 9E (B@16)
7942 JR Mep­pel
Tele­foon: 0522–226016

Op de don­derdagocht­end kun­nen de zwan­geren en post par­tum vrouwen terecht op onze nieuwe locatie:
Ver­loskundi­gen Cen­trum Mep­pel en de Wolden
“Spec­trum“
School­straat 4
7941 CA Mep­pel
0511–745678

Routebeschri­jv­ing

Park­eren

Afspraak maken

U kunt bellen naar :0522–226016 voor het maken van een afspraak. Hetty Smol­ders: 0523–616876 of 06–25065261. U kunt ook een mail sturen naar info@bekkenzorgcentrumbuiter.nl. Dan neem ik zo spoedig mogelijk con­tact met u op. Op het moment is er geen wachtli­jst. Meestal lukt het om bin­nen 1 week een afspraak te maken.
Wan­neer u bin­nen komt hoeft u zich niet te melden. U kunt direct in de wachtkamer plaat­sne­men. U wordt opge­haald. Denk er aan dat u een legit­i­matiebe­wijs mee neemt eve­nals uw meest recente verzek­er­ings­be­wijs. Gaarne ook een hand­doek meenemen.

Aan­meld­ings Formulier

Tarieven

De behan­del­ing voor urin­ev­er­lies, door een gereg­istreerd bekken­fy­s­io­ther­a­peut, wordt ver­goed vanuit de basisverzek­er­ing. Overige aan­doenin­gen wor­den alleen ver­goed wan­neer u aan­vul­lend bent verzek­erd. Wan­neer u alleen een basisverzek­er­ing heeft ont­vangt u daarom een nota, die u zelf moet vol­doen. Onze rekenin­gen wor­den ver­zorgd door Infomedics. De dan geldende tarieven wor­den hieron­der ver­meld. Ook wan­neer u aan­vul­lend verzek­erd bent is het belan­grijk dat u voor het starten van de behan­del­ing, zich heeft laten informeren over hoeveel behan­delin­gen u ver­goed kri­jgt. Dit ver­schilt namelijk per pakket. Zo komt u niet voor ver­rassin­gen te staan. De Betal­ingsvoor­waar­den kunt u vin­den in de folder in de wachtkamer.

Dienst Prijs
Algemene fys­io­ther­a­pie € 35,00
Bekken­fy­s­io­ther­a­pie € 45,00
Screen­ing zon­der verwijzing € 22,00
Eerste intake en onder­zoek na ver­wi­jz­ing of screening € 45,00
Een­ma­lig onderzoek € 56,00
Toes­lag behan­del­ing aan huis € 14,00
Toes­lag behan­del­ing in inrichting € 14,00
Niet nagekomen afspraak € 22,00
Rap­portage naar derden € 45,00
Inloop­spreekuur Gratis

Overige infor­matie

Huis­regels

Betal­ingsvoor­waar­den

Onze rekenin­gen wor­den ver­zorgd door Infomedics

Betal­ingsvoor­waar­den Infomedics: Uw zor­gaan­bieder heert ons opdracht gegeven om onder zijn of haar uit­slui­tende ver­ant­wo­orde­likheid de fac­turering en incasso te ver­zor­gen voor zijn fo haar dien­sten of behan­delin­gen. Wij nemen dit werk uit han­den van uw zor­gaan­bieder zodat uw zor­gaan­bieder meer tijd en aan­dacht voor u heeft. Als onderdeel van dat pro­ces nemen wij de vorder­ing die uw zor­gaan­bieder op u heeft van­wege dien­sten of behan­delin­gen over. U ont­vangt van ons de reken­ing voor de ver­leende dienst of het prod­uct. Om die reden kunt u slechts uit­slui­tend aan Infomedics betalen.

Uit­er­aard heeft uw zor­gaan­bieder aan ons de nodige ver­plichtin­gen opgelegd waar het gaat om vertrouwelijke behan­del­ing van (persoons)gegevens. De inricht­ing van het pro­ces is volledig in overeen­stem­ming met wet-en regel­gev­ing, ook waar het gaat om uw pri­vacy. Con­form de instruc­ties van uw zor­gaan­bieder hanteert Infomedics de hier­naast staande betal­ingsvoor­waar­den jegens u. Deze voor­waar­den verk­laart Infomedics mede namens uw zor­gaan­bieder van toepass­ing voor alle dien­sten of behan­delin­gen die u van uw zor­gaan­bieder afneemt.

Klacht­en­re­gle­ment

Pri­va­cyregele­ment