Samen­werk­ing van groot belang!

Uit ervar­ing blijkt dat mensen met klachten in de lage rug, buik-, bekken– en bekken­bodemge­bied veel baat hebben bij een geza­men­lijke aan­pak van hun klachten.

Uit onder­zoek is gebleken dat overgewicht de ernst van de klachten, zoals bijvoor­beeld urin­ev­er­lies, ont­last­ingsver­lies of verza­kkingsklachten aanzien­lijk kan ver­erg­eren. Een gewicht­sre­duc­tie van 5% komt de behan­del­ing reeds ten goede.

Verder lijkt onze samen­werk­ing ook bij klachten als ver­moei­d­heid, buikpijn, schim­melin­fec­ties en men­stru­atie prob­le­men het behan­del­tra­ject aanzien­lijk te verkorten.

De bekken­fy­s­io­ther­a­peut
Diëtiste