Van harte welkom op de website van bekkenzorgcentrum Buiter. Een praktijk voor de totale zorg rond de lage rug, buik, het bekken en bekkenbodemgebied.

Welkom bij Bekkenzorgcentrum Buiter.

Bekken­zorg­cen­trum Buiter biedt pre­ven­tieve en curatieve zorg voor man­nen en vrouwen met prob­le­men in de lage rug en /of het buik‑, bekken- en bekken­bodemge­bied. Daar­naast biedt het cen­trum spec­i­fieke ken­nis over chro­nis­che pijn en ver­moei­d­hei­d­sklacht­en en zijn wij gespe­cialiseerd in ortho­pe­dis­che knie en schoud­erk­lacht­en. In ons cen­trum helpen wij u graag om uw prob­leem gede­gen in kaart te bren­gen. In over­leg met u wordt een behan­delplan op maat samengesteld.
U kunt zich aan­melden bij één van de behan­de­laren. Wan­neer er aan­lei­d­ing toe is bespreken wij uw gezond­hei­d­sprob­leem met de andere behan­de­laren om tot een nog beter plan te komen. Wij geven u tij­dens de behan­delin­gen indi­vidu­ele en voor u op maat gemaak­te coach­ing en begelei­d­ing. Ook best­e­den wij veel aan­dacht aan voor­licht­ing en preventie.

Wie zijn er bij ons werkzaam?

Gereg­istreerd bekken­fy­s­io­ther­a­peute Josine Buiter: Veel mensen maar ook hulpver­len­ers en medici zijn nog niet op de hoogte van het­geen een gereg­istreerde bekken­fy­s­io­ther­a­peut voor mensen kan beteke­nen. Daarom bestaat er vaak twi­jfel of ik wel of niet iets voor u zou kun­nen beteke­nen. Wij hopen dat de infor­matie op onze web­site deze vraag beant­wo­ordt. Mocht u nog vra­gen hebben schroom dan niet om per­soon­lijk con­tact op te nemen. Een e‑mail sturen mag ook. Wan­neer wij niet de meest aangewezen per­soon zijn om u te helpen, hebben wij wel de ervar­ing en de con­tacten om u op het juiste spoor te zetten.

Dia­dem Dietiste, Het­ty Smol­ders: Dat goed eten belan­grijk is voor een goede stoel­gang weten veel mensen. Maar dat voed­ing een belan­grijk onderdeel van de behan­del­ing kan zijn bij bijvoor­beeld: urin­ev­er­lies, verza­kkingsklacht­en of steeds terugk­erende vagi­nale infec­ties is veel al niet bek­end. In ons cen­trum scree­nen wij door mid­del van het invullen van een alge­hele con­di­tie lijst of hulp van Het­ty een posi­tieve bij­drage zou kun­nen lev­eren aan het ver­min­deren of voorkomen van uw klacht. 

Door­dat wij al jaren in de regio werkza­am zijn hebben wij goede con­tacten met de huis­art­sen en spe­cial­is­ten van mep­pel en omstreken. Daar­door weten zij ook wie wij zijn en wat wij voor een ieder kun­nen beteke­nen. De lij­nen zijn kort!

Bekken­zorg­cen­trum Buiter is 1 feb­ru­ari 2010 begonnen, omdat we meer mensen willen bereiken met klacht­en in het buik, bekken en/of bekken­bo­dem gebied. Wij willen mensen bewust mak­en van de keuze­mogelijkhe­den om voor goede zorg te kiezen en wel op een per­soon­lijke manier.