Wat is dry needling?

Dry needling is overgekomen uit Canada en wordt al jaren toegepast bin­nen de reg­uliere fys­io­ther­a­pie.
Door mid­del van een spe­ciale tech­niek wor­den spieren aangeprikt en raken op die manier snel en lang­durig ontspan­nen.
Dry needling gebruikt een ‘droge’ (dry) acupunc­tu­ur­naald en er wordt dus geen vloeistof in de spier gebracht.

Dry needling: niet het­zelfde als acupunctuur.

Bij acupunc­tuur wor­den vaak opper­vlakkig meerdere naalden in het lichaam gezet.
Die bli­jven daar enige tijd zit­ten en invloed hebben op de ’energie’ in het lichaam.
Dry needling gebruikt meestal één naald, waarmee kort­durend in de spier wordt geprikkeld.
Dry needling werkt op spec­i­fieke pun­ten in de spieren: zgn ‘trig­ger­points’ en is geen ‘energie’ behandeling.

Wat is een trig­ger­point?
Een trig­ger­point is een ‘knoop’ in een spier, die naast de lokale drukpijn, ook vaak pijn op afs­tand veroorza­akt.
De fys­io­ther­a­peut zoekt naar deze plaat­sen, omdat ze de hoof­doorzaak kun­nen zijn van uw klachten.

Trig­ger­points kun­nen zich uiten in:
• pijn / sti­jfheid lokaal in een spier en ook pijn elders ‘op afs­tand’
• ver­min­derde kracht in de betrokken spier(en)
• pijnon­twijk­end gedrag; je gaat ‘anders’ bewe­gen
• tin­telin­gen in arm/been, hoofd­pijn, duizeligheid.

Hoe kun­nen trig­ger­points ontstaan?
• Acuut moment – bijv. door een ver­keerde beweg­ing (ver­tillen) of een ongeval/sportletsel of door het inknip­pen of inscheuren van de bekken­bo­dem tij­dens een bevalling.Of door een val op het stu­itje.
• Chro­nisch – bijv. door een lang­durig ver­keerde houd­ing
• Psy­chol­o­gis­che fac­toren, zoals stress en depressie.
• Stand­safwijkin­gen van het bekken/rug,stuit of insta­bliliteit van de rug en het bekken en/of ver­schillen in beenlengte

Wat doet de bekken­fy­s­io­ther­a­peut?
Tij­dens de intake, zal de geschiede­nis van uw buik/bekken-bekkenbodemgebied in kaart wor­den gebracht. Daarna volgt het lichamelijk onder­zoek. Onder­zoek naar de rug, dehe­upen, en het bekken.
Daarna wor­den de spieren nader onder­zocht, die mogelijk uw pijn veroorza­ken. Dit kun­nen spieren in de gehele bekken­re­gio, als ook de bekken­bodem­spieren zijn. Om de pijn­pun­ten in de bekken­bo­dem goed te lokalis­eren wordt er inwendig ( via de vagina, of de anus) onder­zoek gedaan.

Waar richt de behan­del­ing zich op?
De behan­del­ing is gericht op het uitschake­len van het trig­ger­point of pijn­punt.
Via het gericht aan­prikken met een naaldje wor­den deze pun­ten in de spier(en) ontspan­nen.
Bij lang­durige klachten zal de ther­a­peut vaak meerdere spieren behan­de­len in het buik, rug, –bekkenge­bied. In ons cen­trum behan­de­len wij ook de bekken­bo­dem, de stuit en het schaam­been met behulp van dry needling.

Hoe voelt dry needling aan?
Het inbren­gen van het naaldje voelt u in principe niet. Als het juiste trig­ger­point aangeprikt wordt, spant de spier zich even kort aan.
Dat geeft een soort ‘kramp’ gevoel. Daarna ontspant de spier zich meestal direct en kunt u gemakke­lijker bewe­gen.
Vaak voe­len de behan­delde spieren wel ver­moeid en zwaar aan, maar dat is meestal van kor­tere duur.

Wat gebeurt er daarna?
U kri­jgt oefenin­gen en gerichte adviezen mee om de ver­be­terde sit­u­atie bij te kun­nen houden.

Wat kost dry needling?
Deze meth­ode is een onderdeel van een nor­male fys­io­ther­a­pie behan­del­ing.
Indien u aan­vul­lend verzek­erd bent, vallen in principe ook de kosten voor dry needling hieronder.

Meer infor­matie